club@gym4u.pl    ul. Pułtuska 31
tel. 690 099 544    07-200 Wyszków

OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

  • KONKURS GYM4U O PIERWSZĄ NAGRODĘ TURNIEJU KWARTALNEGO W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC
  • WYNIKI TURNIEJU KWARTALNEGO 2023
  • NOWY KARNET - NO LIMITS
  • 13 KARNET GRATIS!!!  ----  OFERTA DLA STAŁYCH KLIENTÓW
czytaj więcej
PANEL KLIENTA

PANEL KLIENTA

Kupuj karnety, rezerwuj zajęcia, sprawdzaj historię wejść, płatności, rezerwacji 

Login to Twój email na którego wysłaliśmy hasło.
Pomoc techniczna pod nr. 690 099 544
KLIKNIJ - PANEL KLIENTA
czytaj więcej
CENNIK

CENNIK

Sprawdz nasze aktualne ceny
KLIKNIJ - KUP Online 
czytaj więcej
FORMULARZ-TRENING PERSONALNY

FORMULARZ-TRENING PERSONALNY

Chcesz trenować z trenerem?
Wypełnij formularz ! Oddzwonimy do Ciebie 
KLIKNIJ - FORMULARZ

czytaj więcej
FORMULARZ TRENINGOWY EMS

FORMULARZ TRENINGOWY EMS

Chcesz trenować z trenerem EMS?
Wypełnij formularz ! Oddzwonimy do Ciebie 
KLIKNIJ - FORMULARZ
czytaj więcej
GRAFIK FITNESS-SZTUKI WALKI

GRAFIK FITNESS-SZTUKI WALKI

Aby dokonać rezerwacji zajęć
zadzwoń 690 099 544
lub kliknij +REZERWUJ
czytaj więcej
MASAŻ I REHABILITACJA

MASAŻ I REHABILITACJA

Gabinet masażu i rehabilitacji REVIVAL
Najwyższa jakoość usług związanych z masażem i rehabilitacją.
czytaj więcej

PRACA

Chcesz pracować w Gym4u, rozwijać swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie?

Zgłoś się na recepcję Gym4u lub wyślij swoje CV na adres: club@gym4u.pl CV

Poszukujemy osób gotowych podjąć pracę na stanowiskach:
1. Instruktorów fitness do prowadzenia zajęć tj.: zumba, pilates, joga...
2. Pan złota rączka tj.: remont, konserwacja, naprawa...
czytaj więcej

_______________WARUNKI KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE_________

WARUNKI KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
1. Podstawowym warunkiem korzystania z naszej siłowni jest ukończenie 16-go roku życia .
2. 16 letni potencjalny członek naszego klubu musi posiadać legitymację szkolną i pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
W formularzu rodzice muszą wyrazić zgodę na :
-udział dziecka w zajęciach na siłowni
-samodzielne korzystanie ze sprzętu
Ponadto:
-oświadczyć, że dziecko jest zdrowe i nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportu
-ponieść odpowiedzialnoś za kontuzje dziecka i zobowiązać się do pokrycia wszelkich szkód przez nie wyrządzone.
(Formularz dostępny jest w recepcji klubu.)
czytaj więcej

________________________________REGULAMIN KLUBU, RODO__________________________________

REGULAMINSIŁOWNIA-FITNESS CLUB „GYM4U”

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy członkowskiej”; a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.

  1. Klienci

Klientem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może korzystać z usług klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

  1. Ceny usług

Cennik usług świadczonych w klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości. W przypadku braku możliwości skorzystania z opłaconej wcześniej usługi klient otrzyma prawo do skorzystania z usługi w innym terminie, po ustaleniu z pracownikiem recepcji. Na żądanie klienta klubu wystawia rachunki i faktury za usługi klubowe.

  1. Prawa i obowiązki członka klubu.

Klient może korzystać z usług klubu w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach otwarcia, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków klubu, chyba, że w niniejszym regulaminie zastrzeżono inaczej.

 

Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, w następujących godzinach:

w dni powszednie 6.00-22.00, w soboty 8.00-18.00, niedziele 8.00-14.00

 

Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Święta Bożego Narodzenia oraz pierwszy dzień Nowego Roku.

 

Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia koniecznych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi o tym klientów, poprzez rozmieszczenie stosownych informacji na recepcji.

 

W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, papierosów elektrycznych, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz innych niedozwolonych substancji. Zakazane jest przychodzenie w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

 

Klienci klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym klientom możliwości korzystania z usług klubu.

 

 

Klient klubu powinien korzystać z pomieszczeń i urządzeń klubu zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo klubu lub wynikający ze stanowiska instrukcji bądź informacji kierownictwa lub pracownika klubu.

 

Klient, po przyjściu do klubu, jest zobowiązany niezwłocznie do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubrania przechowywane są w szafce zamkniętej na kluczyk.

 

W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy.

 

Klient klubu jest zobowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Osoby naruszające zasady porządku w klubie będą proszone o jego opuszczenie. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu klubu może po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu, odmówić klientowi wstępu do obiektu.

Te same zasady stosowane będą do klientów w sposób rażący lub uproszczony naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Rzeczy osobiste klientów powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez klub. Klub nie będzie ponosić odpowiedzialności za rzeczy klientów klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami. Rzeczy wartościowe klient powinien złożyć w depozycie w recepcji klubu.

 

Zakazuje się zostawiania odzieży i obuwia w pomieszczeniach na czas zamknięcia klubu.

 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenia stanu zdrowia klienta klubu wywołanego nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń lub nieprawidłowym korzystaniem z maszyn. Klienci klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

 

Klient klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, w związku z korzystaniu z usług klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony. Poprzez zakup karnetu lub jednorazowego biletu wstępu klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

  1. Podsumowanie końcowe

Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości, poprzez wywieszenie ich treści w recepcji klubu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przypisy Kodeksu Cywilnego.


czytaj więcej